Sherbimet Financiare


AAT Consulting në shërbimet e veta financiare ofron një koleksion të gjërë që përfshin:
Përgatitjen e pasqyrave financiare në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)

Përgatitjen e pasqyrave financiare në pajtim me Standardet Kosovare,
Përgatitja e regjistrave të mjeteve themelore
Vlerësim financiar të bizneseve, të investimeve dhe të projekteve
Përgatitje të strategjive për strukturim dhe ristrukturim financiar
Zgjidhje afariste për financat dhe menaxhimin financiar
Përgatitja e buxheteve