Kontabiliteti


AAT Consulting me shërbimet veta të kontabilitetit siguron që shënimet e kontabilitetit janë në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), Standardet Kosovare të Kontabilitetit (SKK) dhe në pajtueshmëri të plote me ligjet e aplikueshme në Kosove të cilat fuqizohen prej Administratës Tatimore të Kosovës (ATK).

AAT Consulting në bashkëpunim me kompaninë CODE-X ofron përzgjedhje të ndryshme të programeve të kontabilitetit të cilat modifikohen sipas kërkesës së klientit.

Shërbimet e kontabiliteti që u ofrohen klientëve tanë, janë:

– Mbajtja e librave sipas SNK, SKK dhe ligjeve te aplikueshme në Kosove
– Këshilla për firmat kosovare për t’u ndihmuar në zbatimin e Standardeve
– Hartimet e programeve trajnuese për personelin e klientëve , bazuar në kërkesat e tyre
– Dizajnim, zhvillimi dhe zbatimi i sistemeve të kontabilitetit