Partneret


AAT Consulting është e themeluar prej tri partnerëve të cilët kanë përvojë shumë vjeçare në fushën e shërbimeve te cilat i ofron kompania ku përfshihet përvoja në kompanitë ndërkombëtare të kontabilitetit

Dy partner Kontabilist të Certifikuar nga “Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës”, dhe Auditor të Licencuar nga “Bordi Kosovar për Standarde dhe Raportim Financiar“. Një partner te kualifikuar pranë ACCA “Association of Chartered Certified Accountants”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *