Partneret

AAT Consulting është e themeluar prej tri partnerëve të cilët kanë përvojë shumë vjeçare në fushën e shërbimeve te cilat i ofron kompania ku përfshihet përvoja në kompanitë ndërkombëtare të kontabilitetit

Dy partner Kontabilist të Certifikuar nga “Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës”, dhe Auditor të Licencuar nga “Bordi Kosovar për Standarde dhe Raportim Financiar“. Një partner te kualifikuar pranë ACCA “Association of Chartered Certified Accountants”.