Auditimi


Kompania ka metodologjinë e vetë e cila është plotësisht në përputhje me Standarde Ndërkombëtare të Auditimit (SKA) dhe Kodit Etik të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve.
Në punën tonë të dhënat e klientëve garantohen për mirëbesim. Është obligim ligjor dhe profesional që të dhënat afarist të klientit të mbahen në fshehtësi. AAT Consulting është duke ndërtuar në mënyre aktive marrëdhënie të besueshmërisë së plotë me klientët e vet.
Ne fushën e auditimit neve ofrojmë këto shërbime:
1. Auditim të pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-IFRS).
2. Auditim të pasqyrave financiare në përputhje me standardet Kosovare të Kontabilitetit të cilat janë në përputhje me IFRS-në.
3. Auditimin Statusor
4. Auditim të Brendshëm
5. Auditim në baze të procedurave të parashtruara.