Auditim Konsultime Kontabilitet

Auditim

Kompania ka metodologjinë e vetë e cila është plotësisht në përputhje me Standarde Ndërkombëtare të Auditimit (SKA) dhe Kodit Etik të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve. Në punën tonë të dhënat e klientëve garantohen për mirëbesim. Është obligim ligjor dhe profesional që të dhënat afarist të klientit të mbahen në fshehtësi. AAT Consulting është duke ndërtuar në mënyre aktive marrëdhënie të besueshmërisë së plotë me klientët e vet. Ne fushën e auditimit neve ofrojmë këto shërbime: 1. Auditim të pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-IFRS). 2. Auditim të pasqyrave financiare në përputhje me standardet Kosovare të Kontabilitetit të cilat janë në përputhje me IFRS-në. 3. Auditimin Statusor 4. Auditim të Brendshëm 5. Auditim në baze të procedurave të parashtruara.

Read More

Konsultime

AAT Consulting ka pozitë të mirë për ofrimin e shërbimeve të konsultimit në tregun e Kosovës si për kompanitë vendore dhe kompanit e huaja. AAT Consulting ka personel të kualifikuar për fushën e konsultimeve duke marr parasysh përvojën në ekonomit e zhvilluara perëndimore. AAT Consulting është gjithnjë i gatshëm të ofroj zgjidhje për menaxhmentin që biznesi të jetë fitimprurës. Neve e shfrytëzojmë përvojën tonë për zhvillimin e biznesit tuaj. Shërbimet e konsultimit përfshijnë këto fusha dhe tjera: Zhvillim e Sistemeve: Dizajn, zhvillim dhe vënien në përdorim : - të Sistemeve të kontabilitetit - të Sistemeve informative të menaxhmentit - të Sistemeve të integruara të kontabilitetit financiar të menaxhmentit

Read More

Kontabilitet

AAT Consulting me shërbimet veta të kontabilitetit siguron që shënimet e kontabilitetit janë në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), Standardet Kosovare të Kontabilitetit (SKK) dhe në pajtueshmëri të plote me ligjet e aplikueshme në Kosove të cilat fuqizohen prej Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). AAT Consulting në bashkëpunim me kompaninë CODE-X ofron përzgjedhje të ndryshme të programeve të kontabilitetit të cilat modifikohen sipas kërkesës së klientit. Shërbimet e kontabiliteti që u ofrohen klientëve tanë, janë: - Mbajtja e librave sipas SNK, SKK dhe ligjeve te aplikueshme në Kosove - Këshilla për firmat kosovare për t'u ndihmuar në zbatimin e Standardeve - Hartimet e programeve trajnuese për personelin e klientëve , bazuar në kërkesat e tyre - Dizajnim, zhvillimi dhe zbatimi i sistemeve të kontabilitetit

Read More
Auditimi

Kompania ka metodologjinë e vetë e cila është plotësisht në përputhje me Standarde Ndërkombëtare të Auditimit (SKA) dhe Kodit Etik të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve.
Në punën tonë të dhënat e klientëve garantohen për mirëbesim….

Read More

Kontabiliteti

AAT Consulting me shërbimet veta të kontabilitetit siguron që shënimet e kontabilitetit janë në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), Standardet Kosovare të Kontabilitetit (SKK) dhe në pajtueshmëri të plote me ligjet e…

Read More

Sherbimet Financiare

AAT Consulting në shërbimet e veta financiare ofron një koleksion të gjërë që përfshin:
Përgatitjen e pasqyrave financiare në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)

Përgatitjen e pasqyrave financiare në pajtim me Standardet Kosovare,
Përgatitja…

Read More

Per ne

AAT Consulting është themeluar në 2005 ka një histori të ndritur në shërbimet që i ofron, me personel profesional dhe të kualifikuar ofron përzgjedhje të gjerë të shërbimeve për bizneset në Kosovë.

AAT Consulting tani me tepër se tre vjet ofron shërbime në më shume se 30 klientë.
Klientët e AAT Consulting janë të ndryshëm prej Kompanive të Huaja si: VBH Kosova përfaqësia e VBH Holding Gjermani, Klima Petek përfaqësia në Kosove përfaqësia e Klima Petek Slloveni, Norvegian PX Kosove etj.

Kompani Vendore: NNP Ndërtimi, NNP Euro ING, NTSH Trans Cargo Team, NTP FASY etj.
AAT Consulting në bashkëpunim me patnerin CODE-X ofron shërbime të auditimit në lëmin e IT-së si dhe përzgjedhje të ndryshme të programeve të kontabilitetit, ndërtimit dhe disajnimin e ueb faqeve dhe shërbimeve tjera të IT-s.

While it might seem like it’s a good idea to obtain help online for custom writing, be aware of scams. Third-party service providers can result in low-quality and copied content that can hinder your ability to research. Beware of websites offering assistance with writing your custom essay online. Although many of them require upfront payments but they offer poor quality content. Furthermore, many websites run by non-native https://www.fingerlakes1.com/2022/05/17/the-8-best-essay-writing-service-providers/ English users who have no control over the English language.

Lokacioni
Email: info@aatconsulting.eu
Tel: +381 (0)38 221 172
Mailing Address

Rr. Pashko Vasa, Nr.18, Kati 3, Prishtina
Hours of Operation
Monday – Friday 09:00 – 17:00
Closed Saturday and Sunday

(more…)

Read More

Personeli

AAT Consulting posedon personel profesional të kualifikuar për shërbimet që i ofron, përvoja e personelit bazohet në standarde më të larta të profesionalizmit dhe përvojës më të mirë.

An outline is a way to…

Read More

Kontakt

info@aatconsulting.eu
services@aatconsulting.eu
Telefon:  +381 (0)38 221 172
Fax:         +382 (0)38 221170
Mobil:      +377 (0)44 329931  

Read More

Home

If you are looking for an exclusive and distinctive service for your escort, think about escorting NY. There is access to a wide variety of gorgeous women with solid background and have attended classes. They have a broad spectrum of character and values, and they are perfect for romantic trips. You will be able to […]

Read More »